Kiệu Long Đình nằm khoảng đầu đoàn rước, sau là Thuyền Rồng và Hương Án.

Dải phù kiều (còn gọi là dải cầu kiều) nằm ở nhóm đầu đoàn rước, phía trước nhóm Thuyền Rồng.

Kiệu Sắc nằm ở giữa đoàn rước, thuộc nhóm tôn vinh những ân điển mà các triều vua ban cho Thánh Tổ...

Kiệu Thuyền rồng là một tác phẩm mỹ thuật tuyệt mỹ do nghệ nhân người Hành Thiện sáng tạo – để kỷ...