Đây là tấm vải dài tượng trưng cầu Phật độ cứu giúp chúng sinh thoát khỏi bể khổ trầm luân. Dải cầu kiều được may bằng vải, trang trí lá xanh hoa sen thắm trang trí trên nền vải vàng nẹp nâu hoặc xanh thẫm. Tùy số người phù kiều, mỗi dải cần có một hoặc hai, ba nhịp. Hội các già đi hai bên, căng cầu bằng cành phan nhỏ (cờ phướn có đuôi) mắc vào giải khuy hai bên mép vải, cách đều nhau. Các già tay lần tràng hạt, vừa đi vừa đọc kinh Phật và bài kệ Đức Thánh Tổ Không Lộ Đại Pháp Thiền Sư kể về hành trạng, công đức của Đức Thánh Tổ làng ta, chốc chốc tiếng tù và rúc lên từng hồi ngắn u u, hú gọi các linh hồn lầm lạc thành tâm hối lỗi làm việc thiện, tránh điều ác, cầu Phật độ mà thoát khỏi địa ngục âm ty, để được giải thoát.